You are here

Log Horizon

↓ Screenshots ↓
Status: 
Completed
Progress: 
25 / 25
Type: 
BDrip
Display resolution: 
1920x1080
Video codec: 
x264
Audio format: 
FLAC
Encoder: 
Devil-JIN
Download: 
[Yousei-raws] Log Horizon [BDrip 1920x1080 x264 FLAC] (57.05 GB)
Bonus (4.76 GB)
Audio commentary (104.96 MB)
[Yousei-raws] Log Horizon 01 [BDrip 1920x1080 x264 FLAC][rev].Audio commentary.flac (104.96 MB)
BD menu (81.78 MB)
BD menu (Vol 1) 1.png (3.33 MB)
BD menu (Vol 1) 2.png (3.28 MB)
BD menu (Vol 1) 3.png (1.8 MB)
BD menu (Vol 1) 4.png (1.75 MB)
BD menu (Vol 1) 5.png (1.73 MB)
BD menu (Vol 1) 6.png (1.52 MB)
BD menu (Vol 2) 1.png (2.31 MB)
BD menu (Vol 2) 2.png (2.09 MB)
BD menu (Vol 2) 3.png (1.37 MB)
BD menu (Vol 2) 4.png (1.21 MB)
BD menu (Vol 2) 5.png (1.27 MB)
BD menu (Vol 3) 1.png (3.02 MB)
BD menu (Vol 3) 2.png (2.87 MB)
BD menu (Vol 3) 3.png (1.65 MB)
BD menu (Vol 3) 4.png (1.65 MB)
BD menu (Vol 3) 5.png (1.58 MB)
BD menu (Vol 4) 1.png (2.92 MB)
BD menu (Vol 4) 2.png (2.74 MB)
BD menu (Vol 4) 3.png (1.91 MB)
BD menu (Vol 4) 4.png (1.77 MB)
BD menu (Vol 4) 5.png (1.6 MB)
BD menu (Vol 5) 1.png (2.43 MB)
BD menu (Vol 5) 2.png (2.31 MB)
BD menu (Vol 5) 3.png (1.55 MB)
BD menu (Vol 5) 4.png (1.58 MB)
BD menu (Vol 5) 5.png (1.46 MB)
BD menu (Vol 6) 1.png (3.5 MB)
BD menu (Vol 6) 2.png (3.43 MB)
BD menu (Vol 6) 3.png (1.68 MB)
BD menu (Vol 6) 4.png (1.59 MB)
BD menu (Vol 7) 1.png (3.15 MB)
BD menu (Vol 7) 2.png (3.12 MB)
BD menu (Vol 7) 3.png (1.4 MB)
BD menu (Vol 7) 4.png (1.14 MB)
BD menu (Vol 8) 1.png (3.46 MB)
BD menu (Vol 8) 2.png (3.44 MB)
BD menu (Vol 8) 3.png (1.63 MB)
BD menu (Vol 8) 4.png (1.53 MB)
NC (375.2 MB)
[Yousei-raws] Log Horizon (Creditless ED) [BDrip 1920x1080 x264 FLAC].mkv (137.78 MB)
[Yousei-raws] Log Horizon (Creditless OP) [BDrip 1920x1080 x264 FLAC].mkv (237.42 MB)
Scans (4.21 GB)
Scans (Vol 1) (439.8 MB)
Cards (34.2 MB)
IMG_001a.png (5.67 MB)
IMG_001b.png (5.64 MB)
IMG_002a.png (5.82 MB)
IMG_002b.png (5.58 MB)
IMG_003a.png (5.8 MB)
IMG_003b.png (5.69 MB)
Exploring the World 1 (256.47 MB)
IMG_001.png (34.1 MB)
IMG_002.png (30.08 MB)
IMG_003.png (31.18 MB)
IMG_004.png (29.84 MB)
IMG_005.png (31.66 MB)
IMG_006.png (31.02 MB)
IMG_007.png (34.31 MB)
IMG_008.png (34.28 MB)
IMG_001.png (62.09 MB)
IMG_002.png (33.32 MB)
IMG_003.png (37.28 MB)
IMG_004.png (16.45 MB)
Scans (Vol 2) (414.66 MB)
Cards (33.84 MB)
IMG_001a.png (5.57 MB)
IMG_001b.png (5.68 MB)
IMG_002a.png (5.66 MB)
IMG_002b.png (5.61 MB)
IMG_003a.png (5.69 MB)
IMG_003b.png (5.63 MB)
Exploring the World 2 (221.35 MB)
IMG_001.png (33.88 MB)
IMG_002.png (29.55 MB)
IMG_003.png (30.14 MB)
IMG_004.png (30.39 MB)
IMG_005.png (31.44 MB)
IMG_006.png (32.34 MB)
IMG_007.png (33.63 MB)
IMG_000.png (26.8 MB)
IMG_001.png (37.27 MB)
IMG_002.png (61.33 MB)
IMG_003.png (17.26 MB)
IMG_004.png (16.8 MB)
Scans (Vol 3) (536.06 MB)
Cards (34.74 MB)
IMG_001a.png (5.77 MB)
IMG_001b.png (5.72 MB)
IMG_002a.png (5.92 MB)
IMG_002b.png (5.77 MB)
IMG_003a.png (5.78 MB)
IMG_003b.png (5.77 MB)
Exploring the World 3 (254.52 MB)
IMG_001.png (32.38 MB)
IMG_002.png (29.67 MB)
IMG_003.png (29.91 MB)
IMG_004.png (31.92 MB)
IMG_005.png (31.42 MB)
IMG_006.png (31.29 MB)
IMG_007.png (35 MB)
IMG_008.png (32.93 MB)
IMG_000.png (28.91 MB)
IMG_001.png (61.86 MB)
IMG_002.png (37.23 MB)
IMG_003.png (15.41 MB)
IMG_004a.png (51.21 MB)
IMG_004b.png (52.17 MB)
Scans (Vol 4) (438.24 MB)
Cards (32.13 MB)
IMG_001a.png (5.35 MB)
IMG_001b.png (5.33 MB)
IMG_002a.png (5.48 MB)
IMG_002b.png (5.3 MB)
IMG_003a.png (5.29 MB)
IMG_003b.png (5.38 MB)
Exploring the World 4 (247.58 MB)
IMG_001.png (29.56 MB)
IMG_002.png (29.48 MB)
IMG_003.png (30.51 MB)
IMG_004.png (30.39 MB)
IMG_005.png (31.05 MB)
IMG_006.png (30.74 MB)
IMG_007.png (33.1 MB)
IMG_008.png (32.75 MB)
IMG_001.png (37.36 MB)
IMG_002.png (61.77 MB)
IMG_003.png (28.03 MB)
IMG_004.png (15.41 MB)
IMG_005.png (15.96 MB)
Scans (Vol 5) (421.8 MB)
Cards (33.14 MB)
IMG_001a.png (5.63 MB)
IMG_001b.png (5.51 MB)
IMG_002a.png (5.62 MB)
IMG_002b.png (5.65 MB)
IMG_003a.png (5.33 MB)
IMG_003b.png (5.4 MB)
Exploring the World 5 (244.91 MB)
IMG_001.png (29.94 MB)
IMG_002.png (29.06 MB)
IMG_003.png (30.15 MB)
IMG_004.png (31.27 MB)
IMG_005.png (31.86 MB)
IMG_006.png (29.42 MB)
IMG_007.png (30.32 MB)
IMG_008.png (32.89 MB)
IMG_000.png (29.2 MB)
IMG_001.png (37.38 MB)
IMG_002.png (63.02 MB)
IMG_003.png (14.16 MB)
Scans (Vol 6) (447.62 MB)
Cards (33.47 MB)
IMG_001a.png (5.58 MB)
IMG_001b.png (5.54 MB)
IMG_002a.png (5.73 MB)
IMG_002b.png (5.69 MB)
IMG_003a.png (5.5 MB)
IMG_003b.png (5.43 MB)
Exploring the World 6 (253.64 MB)
IMG_001.png (31.88 MB)
IMG_002.png (29.75 MB)
IMG_003.png (32.22 MB)
IMG_004.png (31.72 MB)
IMG_005.png (31.2 MB)
IMG_006.png (31.44 MB)
IMG_007.png (32.5 MB)
IMG_008.png (32.93 MB)
IMG_000.png (29.11 MB)
IMG_001.png (36.99 MB)
IMG_002.png (62.03 MB)
IMG_003.png (14.86 MB)
IMG_004.png (17.53 MB)
Scans (Vol 7) (525.18 MB)
Cards (32.43 MB)
IMG_001a.png (5.3 MB)
IMG_001b.png (5.18 MB)
IMG_002a.png (5.64 MB)
IMG_002b.png (5.36 MB)
IMG_003a.png (5.42 MB)
IMG_003b.png (5.53 MB)
Exploring the World 7 (246.53 MB)
IMG_001.png (32.57 MB)
IMG_002.png (28.11 MB)
IMG_003.png (30.6 MB)
IMG_004.png (30.07 MB)
IMG_005.png (30.23 MB)
IMG_006.png (31.84 MB)
IMG_007.png (30.55 MB)
IMG_008.png (32.57 MB)
IMG_001.png (61.21 MB)
IMG_002.png (36.37 MB)
IMG_003.png (15.01 MB)
IMG_004.png (28.45 MB)
IMG_005A.png (53.17 MB)
IMG_005B.png (52.01 MB)
Scans (Vol 8) (1.06 GB)
Cards (33.01 MB)
IMG_001a.png (5.38 MB)
IMG_001b.png (5.37 MB)
IMG_002a.png (5.78 MB)
IMG_002b.png (5.63 MB)
IMG_003a.png (5.36 MB)
IMG_003b.png (5.48 MB)
Exploring the World 8 (251.22 MB)
IMG_001.png (32.47 MB)
IMG_002.png (32.84 MB)
IMG_003.png (34.94 MB)
IMG_004.png (30.1 MB)
IMG_005.png (30.81 MB)
IMG_006.png (30.98 MB)
IMG_007.png (30.06 MB)
IMG_008.png (29 MB)
TOUNO MAMARE LONG INTERVIEW 2 (630.48 MB)
IMG_001.png (55.38 MB)
IMG_002.png (50.04 MB)
IMG_003.png (48.66 MB)
IMG_004.png (43.21 MB)
IMG_005.png (42.65 MB)
IMG_006.png (43.1 MB)
IMG_007.png (42.22 MB)
IMG_008.png (42.61 MB)
IMG_009.png (42.45 MB)
IMG_010.png (43.68 MB)
IMG_011.png (42.73 MB)
IMG_012.png (41.85 MB)
IMG_013.png (41.93 MB)
IMG_014.png (49.97 MB)
IMG_001.png (37.07 MB)
IMG_002.png (15.97 MB)
IMG_003.png (60.73 MB)
IMG_004.png (27.69 MB)
IMG_005.png (3.99 MB)
IMG_006.png (29.04 MB)
[Yousei-raws] Log Horizon 01 [BDrip 1920x1080 x264 FLAC][rev].mkv (2.1 GB)
[Yousei-raws] Log Horizon 02 [BDrip 1920x1080 x264 FLAC][rev].mkv (2.21 GB)
[Yousei-raws] Log Horizon 03 [BDrip 1920x1080 x264 FLAC][rev].mkv (2.24 GB)
[Yousei-raws] Log Horizon 04 [BDrip 1920x1080 x264 FLAC][rev].mkv (2.11 GB)
[Yousei-raws] Log Horizon 05 [BDrip 1920x1080 x264 FLAC][rev].mkv (2.06 GB)
[Yousei-raws] Log Horizon 06 [BDrip 1920x1080 x264 FLAC][rev].mkv (1.97 GB)
[Yousei-raws] Log Horizon 07 [BDrip 1920x1080 x264 FLAC][rev].mkv (1.87 GB)
[Yousei-raws] Log Horizon 08 [BDrip 1920x1080 x264 FLAC].mkv (2 GB)
[Yousei-raws] Log Horizon 09 [BDrip 1920x1080 x264 FLAC].mkv (2.05 GB)
[Yousei-raws] Log Horizon 10 [BDrip 1920x1080 x264 FLAC].mkv (1.98 GB)
[Yousei-raws] Log Horizon 11 [BDrip 1920x1080 x264 FLAC].mkv (1.91 GB)
[Yousei-raws] Log Horizon 12 [BDrip 1920x1080 x264 FLAC].mkv (2.21 GB)
[Yousei-raws] Log Horizon 13 [BDrip 1920x1080 x264 FLAC].mkv (1.99 GB)
[Yousei-raws] Log Horizon 14 [BDrip 1920x1080 x264 FLAC].mkv (2.15 GB)
[Yousei-raws] Log Horizon 15 [BDrip 1920x1080 x264 FLAC].mkv (2.14 GB)
[Yousei-raws] Log Horizon 16 [BDrip 1920x1080 x264 FLAC].mkv (1.95 GB)
[Yousei-raws] Log Horizon 17 [BDrip 1920x1080 x264 FLAC].mkv (2.22 GB)
[Yousei-raws] Log Horizon 18 [BDrip 1920x1080 x264 FLAC].mkv (1.99 GB)
[Yousei-raws] Log Horizon 19 [BDrip 1920x1080 x264 FLAC].mkv (2.98 GB)
[Yousei-raws] Log Horizon 20 [BDrip 1920x1080 x264 FLAC].mkv (2.37 GB)
[Yousei-raws] Log Horizon 21 [BDrip 1920x1080 x264 FLAC].mkv (1.94 GB)
[Yousei-raws] Log Horizon 22 [BDrip 1920x1080 x264 FLAC].mkv (1.93 GB)
[Yousei-raws] Log Horizon 23 [BDrip 1920x1080 x264 FLAC].mkv (1.86 GB)
[Yousei-raws] Log Horizon 24 [BDrip 1920x1080 x264 FLAC].mkv (1.85 GB)
[Yousei-raws] Log Horizon 25 [BDrip 1920x1080 x264 FLAC].mkv (2.21 GB)

Comments

Can you rip Miss Monochrome ?
http://u2.dmhy.org/details.php?id=17003

vol 1 and 2 will ver?

Rev? Yes.

it's Devil-JIN-Raws....

你们都在讨论SAO的时候,我为何想起来的是境界的地平线。
心目中的神作往往都是些小众作品。

境界線線上的地平線?確實名字很好..內容就算了....有很神作嗎?